Účtovníctvo  jednoduché, podvojné a mzdy, daňové priznania

Potrebujete získať vedomosti, resp. vedieť sa orientovať v účtovníctve?  

Napíšte nám. 

Spracovávame jednoduché, podvojné účtovníctvo, mzdy, analýzy na mieru.

  • profesionálnym osobným prístupom,
  • odborne s bohatými skúsenosťami,
  • kvalitnými a rýchlymi službami,
  • osobne, telefonicky, mailom.

 

                                   Dnes už nezáleží na tom, kde má sídlo Vaša spoločnosť. Dôkazom je to, že spracovávame účtovné služby pre spoločnosti pôsobiace v Bratislave.

 

 

 

 

GREEN OFFICE 

- používame recyklovaný papier, recyklovaný toner, úsporné žiarovky, v noci vypíname počítač s tlačiarňou,

- využívame obojstrannú tlač, tlač v PDF na CD nosiče,

- preferujeme online školenia

 

Reality

Novinky

30.09.2012 19:39
K  1.10.2012 zmena  § 69 ods. 14 a § 69b. Odberateľ je povinný si zisťovať, či jeho dodávateľ nie je vedený na finančnej správe ako platiteľ, u ktorého nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b/ druhého bodu. Zoznam o takýchto osôb bude vedený na portáli...
16.09.2012 19:13
 § 43 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu (1) Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou...
28.08.2012 18:46
Zvýšenie stravného od 1.9.2012 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 248/2012 Z.z. o sumách stravného ustanovilo sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách takto: časové pásmo 5-12 hod.        4 € časové pásmo 12-18 hod.    ...
12.06.2012 13:41
  Od 1. júla 2012 sa pre SZČO mení výpočet vymeriavacieho základu na sociálne poistenie - podľa ich minuloročných zárobkov Pri výpočte odvodov sa najprv vypočíta vymeriavací základ na platenie odvodov. Vychádza sa zo základu dane (príjmy znížené o výdavky, bez odpočítania nezdaniteľných súm),...
23.05.2012 10:40
 Otázka VSZP   Dobrý deň. Telefonicky som sa informovala na Vašom call centre ohľadne uvádzania VS a ŠS v príkaze na úhradu.  Podľa Vyhlášky 130/2012 bolo schválené v § 3, že  platby do zdravotnej poisťovne musia obsahovať okrem VS aj špecifický symbol v tvare MMRRRR, prípadne...
09.05.2012 12:05
POZOR! Fyzické osoby, ktoré dosiahli príjem podľa § 10b ods. 1 pís. e /Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení/ nahlasujú do 31.5. nasledujúceho obdobia uvedený príjem na tlačive, ktoré bolo vydané Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 zverejnenej...
09.05.2012 10:44
Podrobnosti o platení preddavkov na poistné, preplatkov a nedoplatkov (1) Platba preddavkov na poistné a nedoplatkov (ďalej len „platba“) bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa označí a)...
19.03.2012 15:29
1.  Daňový úrad  Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo...
05.03.2012 11:44
 Povinná identifikácia platieb od 1. marca 2012 Na základe novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), účinnej od 1. marca 2012, pri platení poistného na sociálne poistenie, penále a pokút, sa stáva povinnosťou...
13.02.2012 08:57
Zamestnávateľ: - do 28.2.2012 doručiť poisťovni výkaz za zamestnancov, ktorý bude obsahovať informácie členené po zamestnancoch - skutočná výška príjmu, vymeriavacie základy bez obmedzenia na maximum. Forma je uvedená v metodickom usmernení 3/5/2008. MU_3-5-2008_web_zmeny.pdf (709,2 kB) - Info...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kontakt

WBM s.r.o. +421905944817 wbm@wbm.sk